1440 University Ave S. * Fairbanks Alaska * 99709 * 907-687-9881

C343  Bear Fish Charm 14kt

C343 Bear Fish Charm 14kt

Regular price $608 Sale

Bear Fish Charm 14k